Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen
Arbei­ten von Felix Ewers, Peter Miko­las, Anke Willsch, Simon Deeg, Johan­na Schme­er, Judith Bun­gert und Johan­na Hack.